top of page

GDPR.

Het ABC van de lokale besturen zamelt alle gegevens van lokale besturen in via de lokale besturen zelf én met een expliciete communicatie omtrent het doel van deze inzameling: het verder verspreiden van deze gegevens zodat andere organisaties gericht kunnen communiceren met de lokale besturen.

 

Op die manier wordt vermeden dat gegevens waarvan niet gewenst is dat ze ruimer circuleren mee in de database terecht komen, net door een glasheldere communicatie bij het inzamelen van de gegevens.

 

Uiteraard zal elke organisatie die lijsten met persoonsgegevens uit het ABC gebruikt zelf de GDPR-regels moeten toepassen bij het verdere gebruik ervan: definieer uw doel, garandeer het recht op inzage en op schrapping/aanpassing.

Privacy verklaring.

Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens in de context van ABC van de Lokale besturen

Deze verklaring beschrijft hoe Vanden Broele NV, met maatschappelijke zetel te Stationslaan 23, 8200 Brugge, ondernemingsnummer 0451.355.351 (“Wij” en “Ons”, evenals andere afgeleiden daarvan) persoonsgegevens verwerkt in de context van het ABC van de lokale besturen.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

 

De verwerkingen

Het ABC van de lokale besturen is een databank met contactgegevens van alle Belgische lokale besturen en hun medewerkers (o.a. steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones en intercommunales).
Meer informatie vindt u op https://www.abcvandelokalebesturen.be/databank. Het ABC van de lokale besturen wordt gecommercialiseerd door ons in een papieren vorm (naslagwerk) en in elektronische vorm via voormelde website. Deze dienstverlening naar lokale besturen zal nooit gefactureerd worden aan de lokale besturen en/of hun medewerkers.

Het ABC van de lokale besturen bevat persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens. Deze verklaring is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

In de context van ABC van de lokale besturen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens van betrokkenen (bij voorkeur professionele gegevens, doch ook indien meegedeeld persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor professionele doeleinden, b.v. een eigen e-mailadres, postadres of GSM-nummer)

  • Naam

  • Titel

  • Adres

  • Contactgegevens (telefoon, fax en e-mail)

 • Persoonlijke kenmerken

  • Geslacht

 • Beroep en betrekking

  • Functie van de betrokkene binnen de lokale besturen

 • Gevoelige persoonsgegevens

  • Politieke affiliatie, uitsluitend indien kennelijk bekend gemaakt door de betrokkene


De persoonsgegevens die Wij verwerken hebben uitsluitend betrekking op de betrokkenen in hun professionele hoedanigheid. Sommige persoonsgegevens zijn publiek beschikbaar of kennelijk door de betrokkene bekend gemaakt.

Bovenstaande persoonsgegevens worden ingezameld bij de volgende bronnen:

 • De lokale besturen waar de betrokkene actief is

 • De betrokkene zelf

 • Websites met publiek beschikbare informatie (b.v. websites van lokale besturen, mandatendatabank, verenigingen van lokale besturen, website Agentschap Binnenlands bestuur, …)


Het doel van de verwerking is de creatie en de commercialisering van het ABC van lokale besturen (handel in persoonsgegevens, public relations en direct marketing). De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is het gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen van Ons en Onze abonnees, direct marketing, het faciliteren van het recht op toegang tot openbare diensten van de gebruikers van het ABC van de lokale besturen en het faciliteren van de verdere verspreiding van de gegevens van lokale besturen.

De gevoelige gegevens (politieke affiliatie van mandatarissen) worden verwerkt op basis van de uitzonderingsgrond van toepassing op gegevens die kennelijk zelf door de betrokkenen bekend werden gemaakt.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Interne bewaring van de persoonsgegevens: 10 jaar na de verschijning van de betreffende uitgave van het ABC van de lokale besturen, met het oog op Onze aansprakelijkheid;

 • Externe beschikbaarheid van de persoonsgegevens

  • Elektronische versie: de persoonsgegevens worden tweemaal per jaar geüpdatet;

  • Papieren versie: de papieren versie wordt tweemaal per jaar / jaarlijks geüpdatet, afhankelijk van de aard van het lokaal bestuur, met dien verstande dat de gedrukte versies voor onbepaalde tijd in omloop blijven

 • Bewaring van uitsluitingslijst (d.w.z. een lijst van personen die naar aanleiding van de uitoefening van rechten niet opnieuw via indirecte inzameling mogen worden opgenomen in de publicatie): 5 jaar vanaf de datum van opname op de lijst
   

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende personen:
- Wij delen uw persoonsgegevens met uzelf (b.v. in de context van de uitoefening van uw rechten)
- Wij delen uw persoonsgegevens met de gebruikers (abonnees) van ABC van de lokale besturen en hun werknemers
- Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten (o.a. in de context van wettelijke verplichtingen)
- Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
- Wij doen een beroep op een aantal technische dienstverleners (verwerkers), zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, met inachtname van de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten

 

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die Wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

 

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:
- Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens
- Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie.
- Het recht op gegevenswissing, het recht op de beperking van de verwerking en het recht om vergeten te worden;
- Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
- Het recht op dataportabiliteit
U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Alvorens u een klacht indient, verzoeken Wij u contact op te nemen met Ons teneinde een snelle minnelijke regeling van uw klacht mogelijk te maken.
Specifiek met betrekking tot het ABC van de lokale besturen kennen Wij u een algemeen recht van verzet toe, zonder enige vereiste van motivering. Indien u dit recht uitoefent, zullen Wij uw persoonsgegevens niet langer opnemen in het ABC van de lokale besturen (binnen de vijf werkdagen met betrekking tot de elektronische versie en vanaf de volgende editie met betrekking tot de papieren versie).
Het bestaan en de uitoefening van deze rechten is aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Indien u hier vragen over heeft, dan kan u Ons contacteren via onderstaande contactgegevens.

Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Vanden Broele NV
Stationslaan 23
8200 Brugge
T. +32 50 642 800 (algemeen nummer) of +32 50 642 818 (ABC lokale besturen)
F. +32 50 642 808
info@abclokalebesturen.be

U kan eveneens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via volgend e-mailadres dpo@vandenbroele.be

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zullen Wij u bij een nieuwe inzameling van persoonsgegevens voor het ABC van de lokale besturen een gewijzigde verklaring bezorgen.

Cookies
 

De website https://www.abcvandelokalebesturen.be gebruikt volgende cookies : ​

 • Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn de cookies waarmee bezoekers door de site kunnen bladeren. Ze zijn ook noodzakelijk om veiligheidsredenen.

 • Functionele cookies: deze cookies "onthouden" geregistreerde bezoekers om hun gebruikerservaring te verbeteren.

We gebruiken cookies voor verschillende redenen, zoals:

 • Om een ​​goede gebruikservaring aan te bieden.

 • Om geregistreerde leden te identificeren.

 • Om platform bewaken en analyseren.

 • De prestaties, werking en effectiviteit van het platform.

 • Om ervoor te zorgen dat ons platform veilig te gebruiken is.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw toestel en dient om het gebruik van een website te optimaliseren. U kunt cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser. Meer informatie over de verschillende soorten cookies en over de wijze waarop u die cookies kunt uitschakelen, vindt u op één van de volgende links: Internet Explorer Google ChromeFireFoxSafari.

bottom of page